Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw, samen in actie!

Onze missie

Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is een onafhankelijke en pluralistische vzw met als actiegebied Vlaanderen en het Tweetalige Gebied Brussel-Hoofdstad (*). Haar maatschappelijke zetel en coördinatie is in Kessel-lo gesitueerd, één van haar bemiddelingsdiensten werkt vanuit het oude gemeentehuis van Heverlee en biedt zijn dienstverlening oa. aan alle burgers van de Regio Leuven. 


Moderator vzw draagt het herstelrechtelijk gedachtegoed uit door de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod van herstelgerichte dialoog tussen slachtoffers en daders van misdrijven en hun directe omgeving en door het verbreden van het maatschappelijk draagvlak rond herstelrecht en bemiddeling. 


Moderator vzw wil hiermee bijdragen tot een meer participatieve, communicatieve en herstelgerichte justitie. Mensen die direct betrokken zijn bij een misdrijf dienen actief de kans te krijgen om zich uit te spreken over hun verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke reactie op het misdrijf waarbij ze werden betrokken. De weg die betrokkenen tijdens bemiddeling afleggen is daarbij minstens even belangrijk als het beoogde resultaat. 


Moderator vzw gelooft in de capaciteiten van burgers om hun conflicten samen te bespreken en zo kansen te creëren voor pacificatie en herstel. Daarom wil zij burgers aanmoedigen deze bekwaamheid te ontplooien, aan te wenden en te versterken. Ook wil zij maatschappelijke voorzieningen en structuren aanspreken op en ondersteunen in deze wijze van conflicthantering. Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is ervan overtuigd dat het uitdragen van het herstelrechtelijk gedachtegoed kansen biedt tot een menswaardiger samen-leven. Met haar activiteiten schaart de vereniging zich achter een breder democratisch samenlevingsproject, waarbij burgers vanuit hun unieke kijk op de wereld verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor elkaar en zich verbonden weten met het bredere samenlevingsproject dat hen overstijgt. 


Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw streeft vernoemde doelen na door de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving. De vereniging: 

 • biedt hen de mogelijkheid tot onderlinge communicatie over de gepleegde, strafbare feiten, de achtergrond, de beleving, de betekenis en de gevolgen ervan. 

• ondersteunt hen om, indien gewenst, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de gerechtelijke instanties. 

• waakt over de kwaliteit van het bemiddelingsaanbod vanuit een voortdurende zorg voor de neutraliteit van de bemiddelaar en de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces. 


Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw streeft naar maatschappelijke verankering van het bemiddelingsaanbod en het herstelrechtelijk gedachtegoed. Ze maakt hiervoor gebruik van de sociaal culturele methodiek. Hiertoe organiseert de vereniging gespreksfora voor informatie- en ervaringsuitwisseling, educatieve activiteiten en sensibiliserende campagnes voor het brede publiek, maatschappelijke voorzieningen en overheden. Op deze wijze beoogt zij maatschappelijke verandering teweeg te brengen. 


 (*) Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is erkend als bemiddelingsdienst bij MB dd. 10 maart 2006 (BS 240306).

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title