Gebruiksvoorwaarden
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE IMPACTDAYS PLATFORMS

1. ALGEMEEN 

Alle gebruikers van het Ik Steun Mijn Goede Doel platform moeten het platform op de juiste manier gebruiken, ongeacht hun rol ten opzichte van Give a Day is: vrijwilliger, fondsenwerver, bezoeker, medewerker van een organisatie die optreedt als (lokale) beheerder voor het eigen fondsenwervingsplatform, of anders. 

2. OVER GIVE A DAY EN IKSTEUNMIJNGOEDEDOEL.BE PLATFORM 

“Iksteunmijngoededoel.be” is een online platform van "Give a Day" (hierna het Give a Day platform of het platform) waarop organisaties, verenigingen en goede doelen een platform kunnen aanmaken om fondsen te werven, acties op te zetten of burgers acties te laten indienen.. 


“Give a Day” bouwt zijn platform samen met de gebruikers. Je mening wordt erg geapprecieerd. Alle ideeën zijn welkom om het platform verder te verbeteren. Je kan je suggesties steeds doorsturen naar info@giveaday.be. 


Door gebruik te maken van de diensten op de website van “Give a Day” gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden, privacy
- en cookiebeleid


Onze gegevens: 

 • “Give a Day” CV met Sociaal Oogmerk 
 • Veldstraat 98 2520 Ranst 
 • https://www.giveaday.be 
 • https://www.impactdays.co 
 • https://www.iksteunmijngoededoel.be
 • e‐mail algemeen of voor uitoefening GDPR rechten: info@giveaday.be 
 • BTW‐BE: 0659.887.535 

3. PRINCIPES 

Gebruikers moeten andere gebruikers respecteren, de rechten van anderen respecteren (incl. Give a Day) en de wet respecteren. 


Gebruikers moeten het Give a Day-platform te goeder trouw en met een redelijke zorgplicht (“bonus pater familias”) gedragen en gebruiken. 


De gebruiker mag het Give a Day-platform of de via Give a Day-platform opgehaalde gegevens niet gebruiken voor onwettige of schadelijke activiteiten. 

4. RESPECT 

Gebruikers (zijn het er uitdrukkelijk mee eens dat ze): 

 • geen enkele toepasselijke internationale, nationale, regionale of lokale wet of enige andere van kracht zijnde wet overtreden; 
 • zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of een verkeerde voorstelling geven van hun banden met een persoon of entiteit; 
 • het Give a Day-platform niet gebruiken voor illegale of criminele activiteiten, misleidende of frauduleuze handelingen, noch voor het aanmoedigen (of het impliceren) van handelingen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, stalking, onrechtmatig, gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen zijn , pornografisch, inbreuk makend op de privacy van anderen, hatelijk racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend; 
 • het Give a Day-platform of servers of netwerken die op het Give a Day-platform zijn aangesloten niet verstoren of bewust virussen, worms of ander materiaal introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is; 
 • geen ongeoorloofde toegang tot het Give a Day-platform te verkrijgen, de server waarop het Give a Day-platform is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met het Give a Day-platform, of een gebruikersaccount dat niet van hen is te hacken of de toegang tot proberen te verkrijgen; 
 • het Give a Day-platform niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval; 
 • geen actie ondernemen die de infrastructuur van Give a Day onredelijk of onevenredig zwaar belast; 
 • De goodwill, naam, reputatie of druk, leed of ongemak van Give a Day of iemand anders niet negatief te beïnvloeden of negatief weer te geven, of een persoon, vereniging, overheid, firma of onderneming te ontmoedigen om alle functies of een deel van Give a Day niet te gebruiken; 
 • geen inbreuk maken op (of het Give a Day-platform gebruiken op een manier die inbreuk maakt op) de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, handelsgeheimen, rechten van publiciteit, privacy of gegevensbescherming van een derde partij; 
 • geen e-mailadressen of andere (contact) informatie van andere gebruikers te oogsten of verzamelen via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongewenste of intimiderende e-mails of andere ongewenste of intimiderende communicatie; 
 • geen gebruik te maken van opgezette, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en / of verkoop, junkmail of zogenaamde "spamming". 

5. PASSEND GEBRUIK MET BETREKKING TOT DATA 

5.1 Algemeen 

Gebruikers mogen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens op het platform verwerken. 


Dit omvat het niet uploaden van Speciale Categorieën Persoonsgegevens op het Platform, evenals het niet vragen naar Speciale Categorieën Persoonsgegevens op het Platform via het Platform, bijvoorbeeld via een Actie.


Gebruikers mogen vertrouwelijke gegevens of gegevens die volgens een standaard als gevoelig worden beschouwd, alleen verwerken als ze het risico kunnen inschatten en voldoende maatregelen kunnen nemen om het risico te vermijden of het risico te beperken tot een niveau dat ze bereid zijn te accepteren en als dusdanig accepteren. 


De gegevens die Gebruikers verwerken, delen en / of publiceren op het Give a Day Platform kunnen geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

5.2 Verantwoordelijkheid voor eigen data 

Gebruikers kunnen en mogen alleen (en als ze ervoor kiezen om: te delen of publiceren) echte, nauwkeurige, correcte, actuele en volledige informatie of persoonlijke gegevens over zichzelf op het Give a Day-platform te verstrekken. 


Contactgegevens moeten aan deze criteria voldoen om (belangrijke) berichten te ontvangen, zoals meldingen van wijzigingen in de voorwaarden, van een fundraiser die reageert op een actie, informatie te ontvangen bij inschrijving, opvolging van de acties, etc. 


Gebruikers kunnen hun informatie op elk moment bijwerken en moeten in ieder geval hun gegevens wijzigen (of verwijderen) zodra ze niet langer correct zijn. 


Voor alle duidelijkheid, dit houdt geen verplichting in om die gegevens te delen of te publiceren op het Give a Day-platform. 


Gebruikers moeten hun inloggegevens absoluut vertrouwelijk behandelen en beveiligen. Elk gebruik van een gebruikersaccount wordt toegeschreven aan de gebruiker. Als hun inloggegevens worden misbruikt, moeten ze Give a Day hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Gebruikers kunnen acties met hun gebruikersaccount niet afwijzen voorafgaand aan een dergelijke melding. 


Het gebruikersaccount en gebruikersprofiel van een organisatie wordt beheerd door de (individuele) gebruiker die het account en het profiel heeft gemaakt en / of geclaimd. Die gebruiker is gezamenlijk verantwoordelijk, verantwoordelijk en aansprakelijk voor het account van de organisatie, mocht hij de organisatie niet op legitieme wijze hebben vertegenwoordigd. 

5.3 Verantwoordelijkheid voor ontvangen data 

Give a Day geeft geen enkele representatie of garantie met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens, waaronder begrepen dat de gegevens accuraat, up-to-date, bruikbaar voor elk doel, enz. Zijn. Gebruikers zijn verantwoordelijk om de gegevens van andere gebruikers op het Give a Day-platform of ontvangen via het Give a Day-platform te behandelen met een fiduciaire zorgplicht, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Elk gebruik van de door een gebruiker ontvangen of geverifieerde attributen kan niet verder gaan dan, indien de gebruiker dat toestaat, verbinding maken op het Give a Day-platform en / of voorstellen verzenden via het Give a Day-platform, tenzij - op verantwoordelijkheid en het risico van de (ontvangende) Gebruiker - andere (legitieme) bases aanwezig zijn om de gegevens te verwerken. 

6 INTELLECTUELE EIGENDOM 

De inhoud die ter beschikking wordt gesteld aan de gebruikers, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, gebruikersinhoud en andere informatie ("inhoud"), evenals alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, databaserechten en handelsmerkrechten) en andere rechten zijn - zoals toegewezen door de wet - Give a Day exclusief eigendom, of van hun respectievelijke houders (inclusief gebruikers). 

6.1. Intellectuele eigendomsrechten van Give a Day 

Alle rechten, titels en interesses voor het Give a Day-platform, met name inclusief onze software, technologie en gerelateerde documentatie, de Give a Day-naam, het Give a Day-logo, de Give a Day-knoppen, widgets, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst, maar met uitsluiting van door de gebruiker gegenereerde inhoud, webservices van derden of inhoud van derden die is gelinkt aan of gepost binnen het Give a Day-platform, blijft te allen tijde eigendom van Give a Day (het "Intellectueel Eigendom").


Het is gebruikers niet toegestaan om enig deel van de Give a Day Services, Platform of App te kopiëren, weer te geven, opnieuw te publiceren, openbaar weer te geven, te vertalen, aan te bieden, over te dragen, te uploaden of te verspreiden, behalve zoals expliciet toegestaan in de algemene voorwaarden of anderszins schriftelijk toegestaan door Give a Day. 


Gebruikers mogen de intellectuele eigendom niet gebruiken, wijzigen, reproduceren, reverse-engineeren, decompileren, distribueren, verspreiden, publiceren, verkopen, tonen of anderszins exploiteren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Give a Day. 


Onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden verleent Give a Day gebruikers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepbaar gebruiksrecht van de Give a Day-app, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, en zoals toegestaan door de instellingen ervan . 

6.2. Intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker 

Gebruikers verlenen Give a Day een onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, (sub) licentieerbaar en royaltyvrij recht om te gebruiken, openen, verzenden, verwerken, reproduceren, opslaan, archiveren, cachen, vertalen, wijzigen, verspreiden en anderszins gebruiken van informatie die ze met andere gebruikers hebben gedeeld via het Give a Day-platform (inclusief tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobijschriften, persoonlijke gegevens, enzovoort), in welke vorm dan ook, medium of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld met het doel de werking van het Give a Day-platform te exploiteren of te verbeteren en de levering van de hulpdiensten op of naast het Give a Day-platform uit te voeren. 


Gebruikers geven toestemming, voor die gemeenschappen die op het Give a Day-platform als 'openbaar' zijn bestempeld, dat Give a Day naar eigen goeddunken hun handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, afbeelding, karakter, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken of identificatie in marketingmateriaal, presentaties, websitemateriaal, klantenlijsten en andere media die nu bekend zijn of hierna worden ontdekt in verband met de marketing, reclame en promotie van Give a Day en het Give a Day-platform, en alle producten, goederen, functies, mogelijkheden en / of diensten die verband houden met Give a Day en het Give a Day-platform mag gebruiken en ernaar verwijzen. 

6.3. Intellectuele eigendomsrechten van derden 

Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud die ze uploaden, delen of publiceren op het Give a Day-platform. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor het respecteren van intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief andere gebruikers) en het voorkomen van inbreuk op dergelijke rechten. Gebruikers zullen Give a Day vrijwaren van en schadeloos stellen voor royalty's of andere vergoedingen, uitgaven of kosten die aan derden verschuldigd zijn vanwege de inhoud die zij hebben geüpload, gedeeld of gepubliceerd. 

7. RECHT VAN GIVE A DAY OM (MEER) RICHTLIJNEN TE BEPALEN 

Give a Day behoudt zich het recht voor om (meer) richtlijnen te geven over het juiste gebruik van het Give a Day Platform. Gebruikers verbinden zich ertoe deze op te volgen. 

8. KENNISGEVING VAN ONGEPAST GEBRUIK 

Gebruikers kunnen (naar hun mening) ongepast gebruik van Give a Day melden via het contactformulier of via e-mail op info@giveaday.be. 

9. GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS 

Give a Day mag (besluiten) te bemiddelen of tussen te komen in geschillen tussen gebruikers, maar is daartoe niet verplicht. Als Give a Day dat doet, kan Give a Day op elk moment de bemiddeling of interventie stoppen. Voor alle duidelijkheid: Give a Day aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke (pogingen tot) bemiddeling of interventie. 

10. MAATREGELEN DIE GIVE A DAY KAN NEMEN 

Give a Day kan elke maatregel nemen die het naar eigen goeddunken geschikt acht om ongepast gebruik van het platform tegen te gaan. Give a day onder andere reserveert het recht 

 • om de toegang tot het gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren voor de gebruiker die (naar verluidt) de regels heeft overtreden 
 • om inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt (inclusief de intellectuele eigendom), of waarvan wordt beweerd dat deze dergelijke rechten schendt 
 • (vermeende) inbreuken op het strafrecht te melden bij de politie, justitie of andere instanties 

Give a Day verplicht zich echter niet tot het nemen van maatregelen. 

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Title